You are here: หน้าแรก >> บริการของเรา >> แบบฟอร์มและเอกสาร >> แบบขอแต่งตั้งครู

แบบฟอร์มแต่งตั้งผู้จัดการ ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ ผช.ครูใหญ่ ผช.อาจารย์ใหญ่ ผช.ผู้อำนวยการ บุคลากรทางการศึกษา รักษาการผู้จัดการ รักษาการครูใหญ่ รักษาการอาจารย์ใหญ่ รักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา