You are here: หน้าแรก >> ข้อมูลพระพุทธศาสนา >> สำนักปฏิบัติธรรม >> การขอตั้งสำนักปฏิบัติธรรม

การขอตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ตามระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓