You are here: หน้าแรก >> แบบฟอร์มขอต่อวีซ่า

การขอวีซ่าพระสงฆ์สามเณรต่างชาติ ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองให้ต่ออายุวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศผู้เข้ามาศึกษาหรือปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พ.ศ. 2546