You are here: หน้าแรก >> บริการของเรา >> คู่มือและแนวปฏิบัติที่ควรรู้ >> วัฒนธรรมการตั้งโต๊ะหมู่บูชา

         วัฒนธรรมในการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา ตามแบบสมเด็จพระวันรัต (ทรัพย์ โฆสกมหาเถร) วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพมหานคร  โดย พระโสภิตวิริยาลังการ (วิถี เขมาราโม) โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระธรรมสิทธิเวที เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพมหานคร ที่เมตตาอนุญาตให้นำข้อมูลและภาพที่สวยงามจากหนังสือ "วัฒนธรรมในการจัดตั้งโจ๊ะหมู่บูชา" โดยพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (วิถี เขมาราโม) ที่จัดพิมพ์ขึ้นในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 ทรงพระกรุณาโปรดตั้งสมณศักดิ์ พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ พิบูลศาสนธุราทร บวรธรรมรักขิต (วิถี เขมาราโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพมหานคร  ,ผู้ช่วยเลขานุการ ศ.ต.ภ. เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระโสภิตวิริยาลังการ 

         สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ใคร่ขอขอบพระคุณในความเมตตาเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

 

Attachments:
File
Download this file (1.วัฒนธรรมในการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา หน้า 1 - 8.pdf)1.วัฒนธรรมในการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา
Download this file (2.วัฒนธรรมในการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา ตามแบบ สมเด็จพระวันรัต.pdf)2.วัฒนธรรมในการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา ตามแบบ สมเด็จพระวันรัต
Download this file (3.หมวดที่ 1 โต๊ะหมู่บูชาที่มีมาแต่ตั้งเดิม - โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 4.pdf)3.หมวดที่ 1 โต๊ะหมู่บูชาที่มีมาแต่ตั้งเดิม - โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 4
Download this file (4.หมวดที่ 1 โต๊ะหมู่บูชาที่มีมาแต่ตั้งเดิม - โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 5.pdf)4.หมวดที่ 1 โต๊ะหมู่บูชาที่มีมาแต่ตั้งเดิม - โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 5
Download this file (5.หมวดที่ 1 โต๊ะหมู่บูชาที่มีมาแต่ตั้งเดิม - โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 6.pdf)5.หมวดที่ 1 โต๊ะหมู่บูชาที่มีมาแต่ตั้งเดิม - โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 6
Download this file (6.หมวดที่ 1 โต๊ะหมู่บูชาที่มีมาแต่ตั้งเดิม - โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7.pdf)6.หมวดที่ 1 โต๊ะหมู่บูชาที่มีมาแต่ตั้งเดิม - โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7
Download this file (7.หมวดที่ 1 โต๊ะหมู่บูชาที่มีมาแต่ตั้งเดิม - โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9.pdf)7.หมวดที่ 1 โต๊ะหมู่บูชาที่มีมาแต่ตั้งเดิม - โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9
Download this file (8.หมวดที่ 2 โต๊ะหมู่ประยุกต์ - โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 2.pdf)8.หมวดที่ 2 โต๊ะหมู่ประยุกต์ - โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 2
Download this file (9.หมวดที่ 2 โต๊ะหมู่ประยุกต์ - โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 3.pdf)9.หมวดที่ 2 โต๊ะหมู่ประยุกต์ - โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 3
Download this file (10.หมวดที่ 2 โต๊ะหมู่ประยุกต์ - โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 4.pdf)10.หมวดที่ 2 โต๊ะหมู่ประยุกต์ - โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 4
Download this file (11.หมวดที่ 3 โต๊ะหมู่พิเศษ - โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 11.pdf)11.หมวดที่ 3 โต๊ะหมู่พิเศษ - โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 11
Download this file (12.หมวดที่ 3 โต๊ะหมู่พิเศษ - โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 12.pdf)12.หมวดที่ 3 โต๊ะหมู่พิเศษ - โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 12
Download this file (13.หมวดที่ 3 โต๊ะหมู่พิเศษ - โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 13.pdf)13.หมวดที่ 3 โต๊ะหมู่พิเศษ - โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 13
Download this file (14.หมวดที่ 3 โต๊ะหมู่พิเศษ - โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 14.pdf)14.หมวดที่ 3 โต๊ะหมู่พิเศษ - โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 14
Download this file (15.หมวดที่ 3 โต๊ะหมู่พิเศษ - โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 15.pdf)15.หมวดที่ 3 โต๊ะหมู่พิเศษ - โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 15
Download this file (16.การจัดโต๊ะหมู่รับเสด็จ.pdf)16.การจัดโต๊ะหมู่ถวายพระพรหรือรับเสด็จ
Download this file (17.การจัดโต๊ะหมู่บูชาอัฐิ.pdf)17.การจัดโต๊ะหมู่บูชาอัฐิ
Download this file (18เครื่องบูชาพิเศษ - การจัดกระบะเครื่อง 5 และ เครื่องทองน้อย.pdf)18. เครื่องบูชาพิเศษ - การจัดกระบะเครื่อง 5 และเครื่องทองน้อย