You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙


จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริโสภาพรรณวดี ในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชยาวุธ  จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีนำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราช ทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริโสภาพรรณวดี ณ วัดพระแท่น บ้านแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริโสภาพรรณวดี ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลเขัาพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ แก่วัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเเด่ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ทั้งนี้ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ดำเนินการ จัดโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" มอบเทียนจำนำพรรษาพระราชทานและให้ประดิษฐานแก่วัดทั่วประเทศ ดังกล่าว


ในการนี้ จังหวัดอุดรธานี ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูมัญจาภิรักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี  บ้านแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานสงฆ์รับเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙ โดย นายณัฐสิทธิ์  วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมสนองงานในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง

กาญจนา  สุดาทิพย์/ข่าว
สุนิสา  ชวนละคร/ภาพ

คลิกภาพเพื่อดูไสลด์