You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> โครงการผู้ว่าฯพาทำบุญ ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๓

โครงการผู้ว่าฯพาทำบุญ ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๓


จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ และการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดโนนนิเวศน์  ชุมชนโนนนิเวศน์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

นายชยาวุธ  จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ และการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๓  เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดโนนนิเวศน์  ชุมชนโนนนิเวศน์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระครูวิสุทธิเมธ่วัฒน์ เจ้าอาวาสวัดโนนนิเวศน์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙  พร้อมทั้งสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชน เฝ้าระวังโรคติดต่อที่มาในฤดูฝน  ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน พุทธศาสนิกชนในอำเภอหนองหาน ประมาณ ๕๐๐ คน โดยนายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นำคณะข้าราชการดำเนินการฝ่ายพิธีการ

ชนิดาภา  จิตเงิน/ข่าว
ชนิดาภา  จิตเงิน/ภาพ

คลิกภาพเพื่อดูไสลด์