You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะกรรมการ ประเมินสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะกรรมการ ประเมินสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

นายประสงค์  จักคำ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะกรรมการประเมินสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

นายประสงค์  จักคำ  ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  โดยมีนายณัฐสิทธิ์  วงค์ตลาด  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี  และข้าราชการในสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี  ให้การต้อนรับและได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระโสภณพุทธิธาดา  รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีและประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่ ๘  พร้อมด้วยพระครูประสิทธิ์กิตติสาร เลขาเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี  พระครูสุทธิปัญญาวัฒน์  รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุดรธานี(ธ)  พระครูสังฆรักษ์ธงชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรทิศวิทยา  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ ในการนี้ในการนี้ผู้ตรวจราชการฯ ได้เข้ากราบ พระธรรมวิมลมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง 

อุบล  จันทะเลิศ/ข่าว
เกษรา  หนูมอ/ภาพ

คลิกภาพเพื่อดูไสลด์