You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี จัดพิธีถวายการต้อนรับ "พระเทพมงคลนายก" ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.

จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี จัดพิธีถวายการต้อนรับ "พระเทพมงคลนายก" ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.


จังหวัดอุดรธานี  โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี  จัดพิธีถวายการต้อนรับ "พระเทพมงคลนายก"  ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.

เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  ครบ ๗ รอบ  ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล  อดุลยเดช  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์ พระราชวราลังการ (สิงห์ อินฺทปญฺโญ) เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธรรมยุต) และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดโพธิ์สมภรณ์  พระอารามหลวง  ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ "พระเทพมงคลนายก" ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย  ในพระบรมหาราชวัง  กรุงเทพมหานคร


จังหวัดอุดรธานี  โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี  พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุดรธานี  จัดพิธีถวายการต้อนรับ "พระเทพมงคลนายก" ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยนายสุชัย  บุตรสาระ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานในพิธี  พร้อมส่วนราชการ  พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้ นายณัฐสิทธิ์  วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี  นำคณะข้าราชการ และบุคลากรของสำนักงานฯ  เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ อย่างพร้อมเพรียงกัน

ณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด/ข่าว
สุนิสา ชวนละคร/ภาพ

คลิกภาพเพื่อดูไสลด์