You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> โครงการผู้ว่าฯพาทำบุญ ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๔

โครงการผู้ว่าฯพาทำบุญ ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๔


จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ และการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดบัวบาน หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

นายสมหวัง  พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ และการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๔  เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ณ วัดบัวบาน หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระครูปทุมพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดบัวบาน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน พุทธศาสนิกชนในอำเภอหนองหาน ประมาณ ๕๐๐ คน โดยนายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นำคณะข้าราชการดำเนินการฝ่ายพิธีการ

ชนิดาภา จิตเงิน/ข่าว
ชนิดาภา จิตเงิน/ภาพ

คลิกภาพเพื่อดูไสลด์