You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> การอบรมพัฒนาการเรียนการสอนครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีการศึกษา 2559

การอบรมพัฒนาการเรียนการสอนครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีการศึกษา 2559


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี  จัดการอบรมการพัฒนาการเรียนการสอนครูสอนพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม - บาลี ประจำปี 2559  จังหวัดอุดรธานี  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา  สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 20 อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี  จัดการอบรมการพัฒนาการเรียนการสอนครูสอนพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม - บาลี ประจำปี 2559  จังหวัดอุดรธานี  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา  สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 20 อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี โดยมีพระครูประสิทธิ์กิตติสาร  ผู้แทนเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว  ทั้งนี้  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี  โดยนายณัฐสิทธิ์  วงค์ตลาด  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี  พร้อมเจ้าหน้าที่  เข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างพร้อมเพรียงกัน 

สงวน  วงค์ไทย/ข่าว
สุนิสา  ชวนละคร/ภาพ

คลิกภาพเพื่อดูไสลด์