You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> ผู้ว่าฯ พาทำบุญ ครั้งที่ ๑๕

ผู้ว่าฯ พาทำบุญ ครั้งที่ ๑๕

จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ และการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดป่ารวมธรรม ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี นายปราโมทย์  ธัญพืชปลัดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ และการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๕  เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดป่ารวมธรรม ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยมีกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณเจ้าอาวาสวัดป่ารวมธรรม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นายอำเภอเพ็ญ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน พุทธศาสนิกชนในอำเภอเพ็ญ ประมาณ ๔๐๐ คน โดยนายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นำคณะข้าราชการดำเนินการฝ่ายพิธีการ

เดชาศักดิ์ พิทักษ์เสียงใส/ข่าว
ชนิดาภา จิตเงิน/ภาพ

คลิกภาพเพื่อดูไสลด์