You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ปี 2559 ครั้งที่ 9

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ปี 2559 ครั้งที่ 9


จังหวัดอุดรธานีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ วัดโพธิ์ชัยศรี บ้านแวง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

นายสมหวัง  พวงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ วัดโพธิ์ชัยศรี บ้านแวง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาวิมล เจ้าคณะอำเภอบ้านผือ เป็นประธานสงฆ์ มีนายอำเภอบ้านผือ ข้าราชการ คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี ประมาณ ๔๐๐ คน โดยนายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีและดำเนินการด้านพิธีการ


การประกอบพิธีดังกล่าวจังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคม ในการประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘  ได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อประสานงานกับเจ้าคณะจังหวัด หน่วยงานและองค์กรทางพระพุทธศาสนา ในจังหวัดนั้น ๆ ในการประกอบพิธีมหามงคล ทุกวันที่ ๕ ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ จังหวัดอุดรธานี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มีดำริให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในทุกวันที่ ๕ ของเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยกำหนดให้อำเภอต่าง ๆ เป็นพื้นที่เป้าหมายในการประกอบพิธี

เดชาศักดิ์ พิทักษ์เสียงใส/ข่าว
ชนิดาภา  จิตเงิน/ภาพ

คลิกภาพเพื่อดูไสลด์