You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> การประชุมการติดตามการใช้เงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและการให้บริการเคลื่อนที่

การประชุมการติดตามการใช้เงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและการให้บริการเคลื่อนที่


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี  จัดการประชุมการติดตามการใช้เงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด  การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและการให้บริการเคลื่อนที่  ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วัดอาสาพัฒนาราม  ชุมชนอาสาพัฒนา ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี  จัดการประชุมการติดตามการใช้เงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด  การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและการให้บริการเคลื่อนที่  ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วัดอาสาพัฒนาราม  ชุมชนอาสาพัฒนา ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยพระครูพัฒนาถาวรคุณ  เป็นองค์เปิดการประชุมดังกล่าว ซึ่งพระสังฆาธิการ  ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอบ้านดุง  จำนวน ๕๐๐ รูปเข้าร่วมประชุม  ในการนี้ มีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมถวายความรู้ในการประชุมครั้งนี้ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี เข้าถวายการต้อนรับและสนองงานคณะสงฆ์ในครั้งนี้ด้วย

สุนิสา ชวนละคร/ข่าว
ชนิดาภา จิตเงิน และพัชรี ชาวเหนือ/ภาพ

คลิกภาพเพื่อดูไสลด์