You are here: หน้าแรก

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. พระเทพเมธี เจ้าคณะภาค 9 ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ประธานฝ่ายฆราวาส และนายชัยมงคล ศรีทองแดง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด กับเจ้าหน้าที่ ร่วมกันประกอบพิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศ เปรียญธรรม 9 ประโยค พระมหาวีระนิต อภิธมฺโม (ธนะโชติ) ณ วัดโพธาราม อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด