You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีพ.ศ. 2560

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีพ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร (ITA) ปี พ.ศ.2560

โดยมี คณะที่ปรึกษาโครงการฯ จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นผู้นำแบบสอบถามมาให้กรอกข้อมูล