You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ

บทความหน้าเว็บ

จังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ และขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

นายนพวัชร สิงห์ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ตักบาตรพระสงฆ์ ในโครงการผู้ว่าฯพาทำบุญและขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 ณ วัดป่าหนองหิน อำเภอบ้านดุง โดยมีพระครูวินัยปัญญาคุณ เจ้าคณะอำเภอบ้านดุง เป็นประธานสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม) บ้านนาหลวง ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายนพวัชร สิงห์ศักดา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม)

อ่านเพิ่มเติม...

   

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ยกเสาร์เอกโบสถ์ศาลาบรรลือธรรมแปดเหลี่ยม ณ วัดนิโรธพิมพาราม

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ยกเสาร์เอกโบสถ์ศาลาบรรลือธรรมแปดเหลี่ยม ณ วัดนิโรธพิมพาราม ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วัดนิโรธพิมพาราม ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ยกเสาร์เอกโบสถ์ศาลาบรรลือธรรมแปดเหลี่ยม เพื่อเป็นศูนย์การอบรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม...

 

จังหวัดอุดรธานี และคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดอุดรธานี จัดงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ

จังหวัดอุดรธานี และคณะสงฆ์ธรรมยุตในเขตจังหวัดอุดรธานี ร่วมกันจัดงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหงัดอุดรธานี เป็นประธานีในพิธีจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ วัดบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...

   

จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล “ วันมาฆบูชา ” ประจำปี ๒๕๕๘

จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล “ วันมาฆบูชา ” ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๘
นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประกอบพิธีเวียนเทียนและพิธีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ณ วัดบ้านค้อ ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...

 

วัดบ้านค้อ ประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

วัดบ้านค้อ ประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสสักการะพระบรมสารีริกธาตุ อันเป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงยิ่ง ในการจัดงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ วัดบ้านค้อ ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...

   

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี จัดรายการวิทยุ นานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี จัดรายการวิทยุแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ในรายการ นานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดาธานี

อ่านเพิ่มเติม...