โครงการฝึกอบรมปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือต้านการทุจริตฯ

วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยกลุ่มป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดโครงการฝึกอบรมปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือต้านการทุจริต และจิตอาสาเพื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การนี้นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีวิทยากร จาก สำนักงาน ป.ป.ช. คุณเฉลิมชัยวงค์ บริรักษ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ มาบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ในหัวข้อ“การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม” และ“การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือต้านการทุจริต”


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,903