โครงสร้างบุคลากร

โครงสร้างบุคคลากร

 

นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง
ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

นางพัทธนันท์ เกตุแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 

 

นายบุญชนะ  รุ่งเรืองไพศาลสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 43,631