ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย และรายชื่อผู้ได้รับรางวัลประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

     ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ ป.ป.ช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีกำหนดออกวารสารปีละ ๒ ฉบับ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ ๑๔ และวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ได้รับการพิจารณาให้เป็นวารสารกลุ่มที่ ๒ ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) และได้มีการจัดโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น โดยได้มีการตัดสินและมอบรางวัลการประกวดบทความเรียบร้อยแล้ว

    เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. จึงมีความประสงค์เปิดรับบทความวิชาการและ บทความวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช.   โดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดหรือหลักเกณฑ์การส่งบทความ ได้ที่ http://www.nacc.go.th/naccjournal  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ ต่อ ๕๘๑๘


image รูปภาพ
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 19,904