ปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA สามารถใช้ประกอบการวางแผนเตรียมการประเมินตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ในรูปแบบไฟล์ .pdf ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/2461?fileId=218224


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศ ปฏิทินการประเมิน.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 43,613