วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 วิสัยทัศน์ (VISION) 

วิสัยทัศน์ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐

พุทธศาสนิกชนจังหวัดอุดรธานี มีปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

พันธกิจ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐

๑. ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

๒. อุปถัมภ์และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน นำหลักธรรมคำสอนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดสังคมคุณธรรม

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนทายาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้พุทธศาสนิกชนนำไปเป็นแบบอย่างสร้างชุมชนเข้มแข็ง


มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

ของ

ข้าราชการ และลูกจ้าง

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

 

๑.     ปฏิบัติตามแนวศีล ๕ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป

๒.     รักษาระเบียบวินัย จรรยา มีความรับผิดชอบและเสียสละ

๓.     ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตมุ่งประโยชน์ของหน่วยงาน ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและมีความสามัคคี

๔.     ให้บริการด้วยความเต็มใจ ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ

๕.     มีความกตัญญูกตเวที

๖.     นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

๗.     รักษาชื่อเสียงเกียรติยศของตนเองและองค์กรคะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 5,856