ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

ค่านิยมหลักขององค์กร

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี


ส่งเสริมพุทธธรรมนำชีวิต  หมายถึง  การสนับสนุน ส่งเสริมการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข ชุมชนเข้มแข็ง ก่อให้เกิดสังคมคุณธรรม

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน    หมายถึง  ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธิ์ การดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

มีจิตบริการ                     หมายถึง   เข้าใจความต้องการของผู้รับบริการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ให้บริการและช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสและกระตือรือร้นต่อการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

ประสานสามัคคี        หมายถึง   เคารพผู้ร่วมงาน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม


ไฟล์เอกสารประกอบ
ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล) |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 5,849